මුල් පිටුව

  • Samadhi Pilimaya
    Samadhi Pilimaya
නවතම විභාග ප්‍රතිඵල

උපාධිධාරීන් ගුරු සේවයට බඳවාගැනීමේ තරඟ විභාගය – 2017 ප්‍රතිඵල බලන්න  ලකුණු ලැයිස්තුව

අපගේ සේවාවන්
  • සේවා නියුක්තිකයන් බඳවා ගැනීම් සහ ස්ථීරකිරීම්. (දීප ව්‍යාප්ත සේවය, විදුහල්පති සේවය සහ ප්‍රාථමික සේවා ගණ හැර)
  • අන්තර් පළාත් ස්ථාන මාරුවීම් හා අන්තර්ග්‍රහණය කිරීම.
  • උසස්කිරීම් හා විශ්‍රාමගැන්වීම.
  • විනය කලමනාකරණය.
  • පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ විභාග කළමනාකරණය.

 

දැක්ම

අභිනන්දනීය වයඹ පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයක්.

මෙහෙවර ප්‍රකාශය

දැනුම හා කුසලතා වලින් පිරිපුන් මානව සම්පත් අත්පත් කරගෙන ඔවුන්ගේ වෘත්තීය සංවර්ධනය හා මනා විනය පාලනය තුළින් යුක්ති සහගත ආදර්ශමත් පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවාවක් වයඹ පළාතට දායාද කර දීම අපගේ මෙහෙවර වේ

නවතම දැන්වීම්
පිහිටීම බලන්න